Our team

 

Tim Ahrensbach (UK)
Alice Fung (UK)
Shingo Potier de la Morandiere (Japan, CEO)
Shino Tsuchiya (Japan)
Yoshimi Okamoto (Japan)